תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר

"ד"ר לילך - מומחית ברפואת נשים"

התכנים המוצגים הינם לשירות כל .

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי

1.1. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1.2. אתר "ד"ר לילך - מומחית ברפואת נשים" (להלן: "האתר") מופעל ומנוהל על-ידי ד"ר לילך כהן וצוותה (להלן: "מנהל האתר"), ובמסגרתו יילקט מאגר צילומי הרצאות ופעולות, לצד הגדרות ברפואה, הסברים, מידע כללי וחומר לימודי נוסף (להלן: "השירותים").

1.3. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ואת מראהו, ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בקשר לכך.

1.4. מנהל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

2. קניין רוחני

2.1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושו הבלעדי של מנהל האתר (או אושרו לשימוש על-ידיו מאת בעלי הזכויות בו), ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת מנהל האתר מראש ובכתב.

2.2. יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח למנהל האתר, אלא נתון לעיתים לשימושה בדרך של רישיון ו/או הסכמה כדין. מנהל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

2.3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

2.4. השם "ד"ר לילך - מומחית ברפואת נשים" " וסימני המסחר של מנהל האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של מנהל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש.

2.5. צילומים ותמונות המועברים על-ידי משתמשים: ככל שמשתמש מסכים להעלות תמונות ו/או צילומים לאתר (להלן: "הצילומים"), הרי שהוא מצהיר ומתחייב כלפי האתר, בקשר עם הצילומים כדלהלן:

2.5.1. כי זכויות הקניין הרוחני בצילומים אינן שייכות לאף צד ג' אחר, וכי הוא מוסמך באופן בלעדי, מספק ומלא להעניק רישיון שימוש בהן לאתר, מבלי לקבל כל אישור ו/או הסכמה מכל צד ג' אחר ומבלי להעביר כל תשלום או תמלוגים לכל צד ג' אחר. לעניין זה מתחייב המשתמש לשפות ולפצות את האתר ומנהליו בכל ומלוא הנזקים שייגרמו להם בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או דרישה כספית הנובעת מטענה של צד ג' כלשהו לזכויות בקניין הרוחני בצילומים, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.

2.5.2. כי הוא מעניק לאתר, באופן בלתי חוזר, ללא הגבלת זמן או מספר שימושים, וללא כל תמורה, רישיון לעשות שימוש באתר בצילומים ובכל נגזרת שלהם, ובכלל זה לעשות כל שימוש ו/או מניפולציה ו/או אדפטציה ו/או שינוי בצילומים לפי שיקול דעת מנהל האתר, באופן מלא או חלקי, ערוך, מורכב, מסונכרן, נגזר, מעובד, מעוצב או מלוטש, בכל מדיה, לצורך מטרות האתר.

2.5.3. האתר לעיתים יעשה שימוש מסחרי או עסקי בתמונות, לצרכים שיווקיים ולמען גיוס כספים להפעלת האתר.

3. תכני האתר: מידע עיוני בלבד

3.1. התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או מחקרית ו/או מסחרית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם יישום מחקרי, מסחרי או עסקי, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

3.2. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

4. תכני משתמשים הינם באחריותם בלבד

4.1. באתר מתפרסמים מדי פעם תכנים של משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). מנהל האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מנהל האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

4.2. אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את מנהל האתר לפרסמם באתר, ומנהל האתר שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל (אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על מנהל האתר אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך). בין היתר, מנהל האתר אוסר פרסום של תכנים כדלהלן:

4.2.1. תכנים שקריים, מטעים או מסולפים (לרבות הטעיה צרכנית);

4.2.2. תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב;

4.2.3. תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

4.2.4. תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

4.2.5. תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה;

4.2.6. תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג;

4.2.7. תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם;

4.2.8. תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי מנהל האתר;

4.2.9. תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג;

4.2.10. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

4.2.11. תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

4.2.12. וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

4.3. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי מנהל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.4. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין מנהל האתר אחראית לתוצאות העסקה דנן.

4.5. המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את מנהל האתר, עובדיו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את מנהל האתר, עובדיו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

5. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

5.1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, יעשה מנהל האתר את מיטב מאמציו על מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייב מנהל האתר לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.

5.2. מנהל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

5.3. מנהל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או כפוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

5.4. מנהל האתר יהא רשאי לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" במקום המיועד לכך באתר.

5.5. לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.

6. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי מנהל האתר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני:drlilach.c@gmail.com נציגי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה.

7. שונות

7.1. רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.2. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז חיפה, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

7.3. מנהל האתר רשאי לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.